PRIVACY VERKLARING
LABORATORIUM PRO HEALTH B.V.

Laboratorium Pro Health B.V. respecteert de privacy van alle Opdrachtgevers en patiënten die gebruik maken of laten maken van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om uw Opdracht(en), onderzoeken en/ of gewenste diensten zo snel mogelijk en kwalitatief hoogstaand uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Laboratorium Pro Health B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw Opdracht, de dienst of het onderzoek.

Laboratorium Pro Health B.V. gebruikt de gegevens van haar Opdrachtgevers en patiënten op de volgende wijze:

  • Gegevens verstrekt bij het verlenen van de Opdracht, onder andere door de patiënt, de behandelaar of de Opdrachtgever worden enkel gebruikt om uitvoeren van de Opdracht, diensten en/ of onderzoeken kwalitatief hoogstaand uit te voeren en een onderscheid te maken tussen de aangeleverde Lichaamsmaterialen van verschillende Opdrachtgevers en/ of patiënten om zo ook de juiste resultaten en adviezen ten aanzien van het juiste Lichaamsmateriaal te rapporteren en af te geven;
  • De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend naar de behandelaar, patiënt, opdrachtgever gestuurd. Voor overige instanties kan de patiënt na afloop van het onderzoek schriftelijk toestemming geven.
  • Indien uw toestemming wordt gevraagd, dan wel indien u uw toestemming heeft verleend, voor het gebruik van enige van uw resultaten en/ of gegevens na afronding van de Opdracht, dienst en/ of het onderzoek, dan zullen de gegevens immer en enkel geanonimiseerd worden opgeslagen;
  • Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en bewaard;
  • Uw NAW-gegevens en e-mailgegevens worden enkel gebruikt voor communicatie met u voor zover afgesproken;

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Surfgegevens bewaren we om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

Ons Cookiebeleid kunt u hier vinden.

Laboratorium Pro Health B.V. verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en na te streven.

 


 

PRIVACY STATEMENT

LABORATORY PRO HEALTH B.V.

 Laboratory Pro Health B.V. respects the privacy of all its Clients and patients who make use of or allow the use of its services and ensures that the personal information provided to us is treated confidentially.
We use the data  to execute your Assignment(s), examinations and / or desired services as quickly as possible and of a high quality. If we wish to use your data for other purposes, we are obliged to request your permission. Laboratory Pro Health B.V. will not sell your personal details to third parties and will only make them available to third parties if this is necessary for the performance of your Assignment, the service or the examination.

 

Laboratory Pro Health B.V. uses the data of her Clients and patients in the following manner:

  • Information provided during the assignment, including by the patient, the practitioner or the Client are only used to Carry out the performance of the Assignment, services and / or examinations in a high-quality manner and to make a distinction between the supplied Body Materials of various Clients and / or patients in order to report and issue the correct results and advice with regard to the right Body Material;
  • If your permission is requested, or if you have given your consent, for the use of any of your results and / or data after completion of the Assignment, Service and / or the investigation / examination / test, then the data will always be anonymously stored;
  • Your data will be collected and stored on a secure server;
  • Your contact details and e-mail details will only be used for communication with you as agreed upon;

Data on the use of our website and the feedback we receive from our visitors help us to develop and improve our website. Surfing data is stored to improve the user experience of our website.

Laboratory Pro Health B.V. does not sell your personal data to third parties. Our employees and any third parties enabled by us are required to respect and pursue the confidentiality of your data.